Г №12 „Звънче”-гр.Лом е открита през 1979 г. с името „Юрий Гагарин”. Построена е по проект на арх.Любомир Дамянов. Приема първите си възпитанници на 22 март, 1979 г. в 6 възрастови групи. Колективът е наброявал общо 28 бр. – 1 директор, 12 учители и 15 бр. обслужващ персонал. Първият директор на детската градина е Йорданка Миланова.

На 01.10.1987г. се извършва преобразуване чрез сливане на ЦДГ № 8 ”Лилия” в ЦДГ №12. С решение № 30 на Общ.съвет от 04.02.1992 г. се променя наименованието на детската градина – „Звънче”, каквото е до ден днешен.

Първият показен урок-занятие пред 58 учители на територията на общината е бил представен от г-жа Анна Владимирова на 25.03.1980г.

На 27.11.1980г. детската градина е била домакин за първи път на районна методическа сбирка на тема: „Художествената литература – средство за възпитание на мислене и творческо въображение на децата“. Около 100 детски учители наблюдават занятия в четирите възрастови групи. Оценката от показните уроци е похвална.

През април, 1982 година гост на учебното заведение е г-жа Лиляна Стефанова, зам.-министър на образованието. Тя проявява интерес към природните кътове от семена, и по нейна препоръка са снимани и показани на изложба в НДК-гр.София.

През 1984 година детската градина е утвърдена за експериментална на територията на област Монтана по темата: „Внедряване на оптимизиран двигателен режим“ под ръководството на министерството на образованието.

През 1990 год. е представена детската оперетка „Малкият тъкач“ под ръководството на г-жа Зоя Колева.

През 2008г. са въведени символи на детската градина: знаме, химн и лого.

На 20.03.2014г. тържествено е открит първия ресурсен кабинет в област Монтана за обучение на деца със специални образователни потребности. На следващия ден пристигат гости от Кралство Холандия, които посещават детската градина и се впечатляват от грижите за децата със специфични потребности.

Детската градина разполага с голям обширен озеленен двор и масивна сграда на два етажа. МТБ е в добро и поддържано състояние. Предлагат се много добри условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата. Занималните са просторни и обзаведени като има обособени кътове за занимания по интереси. Атмосферата в групите е доближаваща се до семейната среда. Активно се прилага личностно-хуманен подход при общуването с децата. Системно се организират празници и развлечения, които превръщат детското заведение в притегателен и уютен дом на радостта за най-малките граждани на града. За нуждите на обучението се използва мултимедия, интерактивна дъска, с която обучението се превръща в атрактивно и забавно занимание за децата. Колективът е опитен, творчески и всеотдаен.

Капацитетът на детската градина е 100 деца, разпределени в 4 възрастови групи.

Екипът е представен от общо 9 педагогически и 8 бр. непедагогически персонал.

В градината се обучават деца със специални образователни потребности с екип от ресурсен учител, логопед, психолог, назначени от РЦПППО – гр.Монтана.

В детската градина се провежда качествена задължителна предучилищна подготовка на децата преди постъпване в първи клас.

Предлагат се допълнителни образователни дейности: английски език, народни танци, спортни игри, художествена гимнастика и вокална група.

С родителите има изградено много добро педагогическо взаимодействие и сътрудничество под различни форми – включването им в живота на детската градина, съвместни инициативи, присъствия на тъпжества, празници и състезания, родителски активи, участия на родители в Обществен съвет и т.н.

Визия: Съвременна детска градина, съхранила богат педагогически опит и традиции в обучението и възпитанието на децата при използване на подходящи интерактивни подходи, методи и форми на педагогическо взаимодействие.

Мисия: да осигури оптимални условия за качествено предучилищно образование на децата под ръководството на квалифициран и мотивиран екип при добро взаимодействие с родители, обществени институции и социални партньори.